کارد - اف (CARD-F)

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهاتCARD-F)(:

 Card-f یک  برنامه مشترک بین الوزارتی (وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر) میباشد.

Card-f  توسط کمیته بین الوزارتی رهبری میگردد، که در راس این کمیته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با عضویت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت مالیه قرار دارند .card-f  توسط یک ریس اجرائیوی رهبری میشود، که ریس اجرائیوی جوابده به کمیته بین الوزارتی میباشد.

Card-f در صدد تشکیل جوامع موفق روستایی میباشد و قصد دارد تا اهداف وزارت های ذیدخل (زراعت و انکشاف دهات) را انعکاس دهد.و پلان دارد تا به وسیله بسته های انکشافی به اهداف خود دست یابد که این بسته های انکشافی شامل نظارت جهت بهبود عملکرد و پایداری ارزش زنجیره زراعتی از طریق سرمایه گذاری در زیر بنایی قریه جات، مارکیت، در داخل و خارج از مزرعه تولید میباشد.

دفاتر ملی و ولایتیcard-f  در ولایات بلخ، ننگرهار، بدخشان و کابل ایجاد، تجهیز و مدیریت میشوند.

دور نما:

ترویج رشد پایدار در عرصه اشتغال و در آمد قانونی

اهداف:

 • افزایش فرصتهای اشتغال زائی و در آمد قانونی از طریق بازار، شرکت های زراعتی و روستایی در ولسوالی های که در اولویت قرار دارند
 • کاهش خطر تجدید فعالیت در کشت خشخاش در داخل و اطراف مراکز کلیدی و اقتصادی افغانستان با ایجاد گزینه های تجاری برای دهاقین جهت کسب درآمد قانونی
 • حصول موثریت بیشتر از برنامه های موجوده به سطح ولسوالی از طریق تنظیم بهتر
 • هماهنگی و یکپارچه سازی دولت و حمایت مالی از زراعت و توسعه روستایی
 • توسعه پروژه های کلیدی، رسیده گی  به مشکلات و معیشت قانونی
 • بهبود ظرفیت در رهبری و هماهنگی طرح های کمک کننده برای ارائه برنامه ها در سطح ولایات و ولسوالی ها به منظور افزایش رشد اقتصادی

اهداف استراتیژیک:

 • شناسایی، تسریع، هماهنگی و نظارت از استقرار تخصص فنی وزارت های ذیربط ARD طوریکه EPDs بتواند اجرا شود
 • توسعه رهبری، مدیریت، و قابلیت های فنی و عملیاتی CARD-F قسمیکه به یک مرکز شناخته شده زیربنا ها، طرح های زراعت و توسعه بازار در افغانستان مبدل شود
 • کمک به پالیسی های دولت در عرصه زراعت، زیربناها و توسعه بازار
 • بهبود تطبیق پروژه ها برای انکشاف دهات

خبرنامه های کارد-اف (CARD-F):

 1. July-August  2016
 2. Nov-Dec  2016
 3. March-April  2017
 4. July-August 2017
 5. Sep-Oct 2017