فود زون (Food Zone)

برنامه ساحه غذایی(فود زون)

این برنامه  برای تلاش های بیشتر و جامع از طریق همکاریهای استراتیژیک و روشهای غیر متمرکز در مورد بهبود  امنیت، حکومتداری خوب و انکشاف برنامه های معیشتی در ساحات تحت کشت کوکنار می باشد .

این برنامه تحت برنامه های ملی دارای اولویت (NPP2) شامل در کلستر زراعت و انکشاف دهات، که از طریق کمک های جامعه جهانی تمویل می گردد.

ساحه غذایی یک برنامه انتقالی است که بمدت دو سال یعنی از خزان سال 2013 الی خزان 2015 ادامه خواهد داشت. این برنامه فعالیت های کوتاه مدت را که باعث کاهش زود هنگام کشت کوکنار و معرفی یک زراعت پایدار که در برگیرنده نتایج درازمدت انکشاف زراعت را داشته و به دهاقین کمک می نمائید در بر می گیرد. در ختم 2015 برنامه ساحه غذایی شامل بودجه دولتی خواهد شد، که در کلستر ARD شامل می باشد، که از طریق وزارت مالیه کشور تمویل و توسط وزارتخانه های ذیربط مشترکاً تطبیق خواهد شد.

این برنامه چهار بخش کاری دارد:

 1. معیشت بدیل
 2. تنفیذ قانون
 3. کاهش تقاضا به مواد مخدر
 4. برنامه های آگاهی عامه

قابل ذکر است که برنامه ساحه غذایی به  کمک مالی " USAID" و برنامه های آگاهی عامه،کاهش تقاضا به مواد مخدر(تداوی معتادین) و تنفیذ قانون(تخریب مزارع کوکنار) از طرف پروگرام  INL سفارت ایالات متحده امریکا تمویل می گردد.

 

برنامه ساحه غذایی(فوت زون) کندهار

پالیسی ملی معیشت بدیل مطابق به نیاز مندی های کشاورزانی که مبادرت به کشت کوکنار میورزند،   برنامه های پایدار را پیشکش نموده است  که برنامه ساحه غذایی کندهار اولین برنامه ای است  که به کمک مالی 20 $ میلیون دالر امریکایی "USAID" در حال تطبیق می باشد. تطبیق این برنامه ولسوالی های (شاه ولی کوت ، تخته پل ، ژری ، میوند ، پنجوای ، ارغستان و شهر کندهار) را تحت پوشش قرار داده است.  که برای دو سال به رهبری وزرات مبارزه علیه مواد مخدر و مشوره مردم طرح و تطبیق می شود.

این برنامه،  به اساس پیشنهادات برنامه های معیشتی مردم از طریق یک میکانیزم  اجتماعی و تخنیکی تحت رهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و والی ولایت کندهار توسط موسسه IRD (International Relive and Development) در هماهنگی تیم تخنیکی مرکزی(کابل) و ولایتی کندهار (ریاست های سکتوری ولایت کندهار، ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ، شورأهای انکشافی قریه ها ، ولسوالی ها و پرسونل تخنیکی IRD در ولسوالیها)  تطبیق میگردد.

خلاصه پلان برای اجراآت:

 این برنامه به اساس تجارب آموخته شده از برنامه ساحه غذایی ولایت هلمند و سایر فعالیت های انکشافی در ولایات جنوب طرح ریزی شده است. ما امیدواریم با عملی شدن این برنامه در کندهار؛ برنامه های ساحه غذایی ولایات دیگر مانند فراه،ارزگان، ننگرهارو بدخشان را نیز قدم به قدم تطبیق نمایم.

 فعالیت های عمده این برنامه قراذیل است:

 • کمپاین وسیع آگاهی عامه جهت آگاه ساختن مردم از اضرار کشت ،تولید، استعمال ، تورید و قاچاق مواد مخدر در طول جریان برنامه در همه فصلهای سال، همچنان از طریق مکاتب ، مساجد، شوراهامردمی، رادیو و تلویزن ها راه اندازی خواهد شد.
 • کمک های معیشتی جهت رشد و تقویت برنامه های مشروع کشاورزی برای کشاورزان که از مجبوریت به کشت تریاک مبادرت می ورزند، با مطالعه و مشوره مردم محل عرضه خواهد شد.
 • تطبیق و تقویت تنفیذ قانون بشمول محو کشت کوکنار در ساحاتیکه برنامه ساحه غذایی تطبیق می گردد انجام خواهد شد.
 • راه اندازی برنامه های کاهش تقاضا و تداوی معتادین  همگام با سایر بخش های این برنامه انجام خواهد شد.

مدیریت برنامه:

این برنامه توسط والی ولایت رهبری می گردد که در راس آن کمیسیون فودزون(بدیل معیشت) نیز قرار دارد و شامل نمایندگان تمام بخشهای ادارات ذیربط سکتوری ، ولسوالها و مراجع تطبیق کننده (IRD) می باشند.

مجموعه های کاری این چهار بخش (  کمپاین های آگاهی عامه، معیشت بدیل، تنفیذ قانون و کاهش تقاضای به مواد مخدر) هماهنگی موثر را برای تطبیق درست این برنامه ها با تمام مجموعه های کاری در کندهار انجام میدهند.

قابل یاد آوری است که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تلاش می نماید،  طرح برنامه های ساحه غذایی  ولایات (بدخشان ، فراه ، ارزگان و ننگرهار) را که نیاز مبرم مردم (کشاورزان) می باشد. با تمویل کننده ها شریک ساخته تا وجوه مالی را غرض تطبیق آن دریافت نماید.

برنامه های معیشت بدیل

برنامه های معیشت بدیل دربرگیرنده فعالیت های مختلف که در توسعه محصولات مشروع مانند تخم های اصلاح شده زراعتی ، انکشاف نباتات طبی که ارزش اقتصادی آن میتواند بستگی به فرصت های موجود معیشتی در ولسوالیهای تحت هدف مانند زعفران، زیره، شیرین بویه، انکشاف مالداری (لبنیات پاستوریزه) ، ایجاد باغهای اصلاح شده مانند (باغهای مثمر که ارزش اقتصادی دارند)،ایجادسبزخانه ها برای زراعت پایدار و مارکیت یابی محصولات زراعتی در داخل و خارج برای کشاورزان که تولیدات مشروع می نمایند، که زمینه را برای انکشاف فعالیت های معیشتی حلال در ساحات تحت هدف این برنامه فراهم می سازد.

نتایج متوقعه ازتطبیق پروگرام معیشت بدیل قرارذیل است:

 • کاهش قابل ملاحظه کشت ، تولید، استعمال و قاچاق مواد مخدر در ساحات تطبیق این برنامه.
 • بهبود امنیت، حکومتداری وانکشاف اقتصادی به سطح محلي و ملي.
 • دسترسی کشاورزان به معیشت مشروع زراعتی در ساحات تحت هدف این برنامه.
 • دستیابی کشاورزان به عاید مختلف النوع از بابت فروش محصولات زراعتی مشروع.
 • کشاورزان تعهد خواهند نمود تا زمین های خویش را برای محصولات زراعتی مشروع در درازمدت کشت نمایند.
 • دستیابی کشاورزان به یک اشتغال دایمی که فعالیت های زراعتی مشروع می نمایند.
 • بهبود مهارت های زراعتی کشاورزان، بشکل معیاری در ساحات تحت هدف برنامه ساحه غذایی.
 • فراهم شدن زمینه های انکشاف درساحاتیکه ساحه غذایی تطبیق می شود.
 • تقویت حکومتداری و روابط بین مردم و حکومت از طریق تطبیق این برنامه در ساحات مورد هدف بدست میاید.
 • بلند رفتن ظرفیت های کاری مقامات ولایتی و مرکزی،  از طریق آموزش های مشترکات کاری ریاست های ذیربط سکتوری، و توانمندی آنها در تطبیق برنامه های مشابه در آینده.

خبرنامه‌های برنامه فود زون کندهار (KFZ):