برنامه تقدیر از اجراآت خوب (GPI)

برنامه تقدیر از اجراات خوب

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بمنظور ایفای نقش رهبری کننده در بخش طرح، هماهنگی، نظارت و ارزیابی استراتیژی دولت افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد گردیده است. برنامه تقدیر از اجراآت خوب براساس فرمان شماره 99 رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2007 بمنظور تشویق والیان در امر مبارزه علیه مواد مخدر, فعالیت های ضد کشت کوکنار و تمویل پروژه های انکشافی براساس اولویتهای باشندگان ولایاتیکه, در آن کشت کوکنار یا صفر شده ویا هم بطور چشمگیر کاهش یافته, ایجاد گردیده است. این برنامه از طرف اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون (INL) سفارت ایالات متحده امریکا تمویل و از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تطبیق می گردد.

برنامه تقدیر از اجراآت خوب یک فرصت مناسب را برای والیان مهیا می سازد تا از مزایای کاهش و حفظ کاهش کوکنار برخوردار گردند. این برنامه تا اکنون به تعداد 195 پروژه زیربنایی و عام المنفعه را در دستور کار قرار داده که بیشتر از نصف این پروژه ها تکمیل و متباقی در حال تطبیق می باشند. پروژه ها عمدتاً متشکل از اعمار مکاتب، پوهنتونها, لیلیه ها, سرک ها، پل ها، سیستم های آبیاری، کلینیک های صحی، مراکز تداوی معتادین، استدیوم های ورزشی، جیمنازیوم ها و ماشین آلات زراعتی می باشد.

بعد از نشر گزارش سالانه سروی کشت کوکنار از سوی دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم (UNODC)، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر, ولایات واجد شرایط کمک را مطلع می سازد. بعداً شورا های انکشافی ولایات پروژه ها را طرح  نموده و  برای بررسی والی ولایت ارسال می نمایند. بعد از بررسی، والیان ولایات پیشنهاد پروژه های انتخاب شده را به وزرات مبارزه علیه مواد مخدر ارسال مینمایند. کمیته متشکل از نمایندگان اداره برنامه تقدیر از اجراات خوب، اداره INL  و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پیشنهاد (پروپوزل) ارسالی والیان را بررسی می نمایند. قرارداد های انتخاب شده توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تهیه و مطابق قانون تدارکات افغانستان عقد می گردد.

برنامه تقدیر از جراآت خوب از بدو تاسس تا اکنون 47 با مکتب ابتدائیه, متوسطه و لیسه؛ 11 باب تالار کنفرانس ولایتی؛ 5 باب مرکز آموزشهای حرفه یی؛ 16 باب استدیوم و جمنازیوم ورزشی؛ 26 باب باب کلینیک و مرکز تداوی معتادین؛ 19 پروژه آبیاری (شامل اعمار ساختار و سیستم آبیاری) و ماشین آلات زراعتی و سرک سازی؛ 7 عدد پل موتر رو؛ 16 باب لیلیه, طعام خانه و کتابخانه برای پوهنتون و دار المعلمین ها؛ 3 باب تعمیر تدریسی پوهنتون؛ 13 باب گدام های زراعتی؛ 115 گلخانه زراعتی و 2 عدد پارک تفریحی را اعمار نموده است. همچنان 390 عراده تراکتور را برای زارعین تهیه نموده و حدود 2650 قطعه باغ مثمر را بنا نهاده است.

تاریخچه

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به منظور نقش رهبری در پیشرفت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر تاسیس شد. برنامه تقدیر از اجراآت خوب با کمک مالی موسسه بین المللی مواد مخدر و قانون گذاری توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تاسیس شد.

این برنامه در سال 2007 میلادی طریق فرمان شماره 99 ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شد تا فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر و کاهش عرضه ولایات را مورد تقدیر قرار داده و پروژه های زیربنایی با رهبری جوامع را در ولایت عاری از کشت کوکنار و ولایات که در آن کشت کوکنار کاهش یافته حمایت تطبیق نماید. برنامه تقدیر از اجراآت خوب یک رای ثابت برای والی ها ارائه می نماید تا از مزایای کاهش کشت کوکنار در حوزه تحت اختیار خویش بهره مند شده و فرصت کاهش و حفظ این کاهش را در اختیار مردم در ولایات قرار می دهد. الی اکنون به تعداد 247 پروژه از سوی این برنامه انکشاف داده شده که یا تکمیل شده ویا در حال تکمیل شدن است. این پروژه ها عمدتاً شامل اعمار مکتب، پوهنتون، سرک، پلها، سیستم آبیاری، کلینیک های صحی، مراکز تداوی معتادین، استدیوم های و جمنازیوم ورزشی و تهیه ماشین آلات زراعتی می گردد.

بعد از نشر گزارش سالانه سروي کشت کوکنار از سوي دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرايم (UNODC)، وزارت مبارزه عليه مواد مخدر ولايات واجد شرايط را رسماً اطلاع می دهد. شورای انشکافی ولایتی پروژه‌ها را انشکاف داده و پیشنهاد آنرا به منظور بازبینی مقام ولایت ارائه می نمايد. سپس مقام ولایت به منظور ارزیابی پروژه های انتخاب شده را به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پیشنهاد می نماید. یک کمیته ارزیابی متشکل از برنامه تقدیر از اجراات خوب و اداره INL پیشنهاد پروژه ها را بازبینی می نماید. پروژه های انتخاب شده مطابق به قانون تدارکات افغانستان به پروسه تدارکات گذاشته می شود.

الی اکنون برنامه تقدير از اجراآت خوب از بدو تأسيس الي اکنون 72 باب مکتب ابتدائيه، متوسطه و ليسه؛ 19 باب تالار کنفرانس ولايتي؛ 5 باب مرکز آموزشهاي حرفه‌اي؛ 17 باب استديوم و جمنازيوم ورزشي؛ 40 باب کلينيک و مرکز تداوي معتادين؛ 30 پروژه آبياري (شامل اعمار ساختار و سيستم آبياري) و ماشين آلات زراعتي و سرک‌سازي؛ 8 عدد پل موتر رو؛ 21 باب ليليه، طعام خانه و کتابخانه براي پوهنتون و دارالمعلمين‌ها؛ 3 باب تعمير تدريسي پوهنتون؛ 13 باب گدام‌ زراعتي؛ 115 گلخانه زراعتي و 2 عدد پارک تفريحي را اعمار نموده است. همچنان 390 عراده تراکتور را براي زارعين تهيه نموده و حدود 2650 قطعه باغ مثمر را بنا نهاده است. اين اداره همچنان 16 کيلومتر سرک را نيز آسفالت و قيرريزي نموده است.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت www.mcn-gpi.gov.af مراجعه فرمائید.

دست آورده های برنامه تقدیرازاجراآت خوب: