گزارش سالانه کشت کوکنار و تولید تریاک

گزارش  سالانه کشت کوکنار و تولید تریاک به اساس سروی‌ سال‌های 2000 الی 2016

 1. Survey - 2016
 2. Survey - 2015
 3. Survey - 2014
 4. Survey - 2013
 5. Survey - 2012
 6. Survey - 2011
 7. Survey - 2010
 8. Survey - 2009
 9. Survey - 2008
 10. Survey - 2007
 11. Survey - 2006
 12. Survey - 2005
 13. Survey - 2004
 14. Survey - 2003
 15. Survey - 2002
 16. Survey - 2001
 17. Survey - 2000