ګزارش سروی مواد مخدر، از بُعد اقتصادی و اجتماعی

      ګزارش سروی مواد مخدر، از بُعد  اقتصادی و اجتماعی 

Afghanistan Opium Survey (Challenges to sustainable development peace and security)

1. Afghanistan Opium Survey 2017 

Afghanistan Opium Survey (Sustainable development in an opium production environment) 

1.Afghanistan Opium Survey 2016

Afghanistan Opium Survey (Socio-economic analysis)

1. Afghanistan Opium_Survey_2015_

Afghanistan Opium Survey (Socio-economic analysis)

1. Afghanistan_opium_survey_201