معین پالیسی

 

IMG_1873.JPG

زنده‌گی نامۀ داکتر جاوید احمد قایم معین پالیسی و همآهنگی

جاوید احمد قایم فرزند داکترعمر احمد قايم در سال 1359 در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دیده به جهان گشود. آقای قایم یکی از کادرهای جوان علمی، تخنیکی و مدیریتی کشور بوده که در بخش‌های مختلف از جمله منابع بشری، تغییر و مدیریت، توسعه و انکشاف اقتصادی، کار کرده و مدتی نیز در بخش پالیسی و اداره عامه پوهنتون (دانشگاه) کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه نموده است.

آقای قایم در سال 2007 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و سند ماستری اول خود را در رشته مدیریت تجارت در سال 2008 از پوهنتون پرستن پاکستان بدست آورده است. وی، با استفاده از بورس فولبرایت به امریکا رفت وماستری دوم اش را در سال 2012 از رشته علوم اداره و پالیسی عامۀ پوهنتون ایالتی اریزونای امریکا به دست آورد.به تعقیب آن سرتیفیکت بین الملی در رشته مدیریت و انکشاف پروژه‌ها از انستیتیوت بین المللی امریکا (PMP)در سال 2013 بدست آورد. در سال 2013 دیپلوم یک ساله در رشته انکشاف متداوم روستاها از پوهنتون حیدرآباد هندوستان گرفت و بالاخره در سال 2015 موفق گردید تا سند ماستری دیگر خود را در بخش مدیریت انکشاف اقتصادی از پوهنتون تورین ایتالیااخذ نماید.

سوابق کاری

داکتر جاوید احمد قایم زندگی کاری خود را بحیث استاد انگلیسی در سال 2000 در کابل سنتر آغاز کرد. به تعقیب آن برای مدتی در بی بی سی وهمچنان آژانس خبری پژواک در بخش های اداری کار کرده است.

در جنوری سال 2006 بحیث آمر بخش منابع بشری در برنامه همبستگی ملی انتخاب شد. در اواخر سال 2007 بحیث مشاور منابع بشری از طرف مؤسسه ایشیا فوندنیشن در ریاست جمهوری مقرر گردید که تا اواخر سال 2008 در همین پوست ایفای وظیفه کرد. در دسمبر سال 2008 بحیث مشاور وزیر در بخش ارتقای ظرفیت و منابع بشری شامل تیم کاری وزارت زراعت شدو سپس در جون سال 2009 از طریق رقابت آزاد بحیث ریس منابع بشری وزارت زراعت مقرر گردید.

پس از برگشت از دوره ماستری، اولآ به‌حیث همآهنگ کننده برنامه‌های تغییر مدیریت و بعد از آن به‌عنوان رییس پروژه عوامل تولید در چوکات وزارت زراعت آغاز به کار کرد. اخیراً در جون سال 2013 از طریق رقابت آزاد بحیث رییس عمومی پلان، پالیسی و همآهنگی برنامه‌های آن وزارت انتخاب گردید.

آقای قایم به تاریخ 22/11/1394خورشیدی، طی حکم 2337 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان معین پالیسی  و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تعیین شد.

دست‌آوردهای وی در وزارت زراعت

یکی از فعالیت های مهم داکتر جاوید قایم ساختن پالیسی برای استخدام کادر جوان به حیث قراردادی از بازار آزاد بود؛زیرا وزارت زراعت به ظرفیت کاری بلند ضرورت داشت و گرفتن چنین ظرفیت با معاش کم دولتی امکان پذیر نبود که ضرورت احساس می‌شد از بازار آزاد این ظرفیت به وزارت آورده شود. لذا، ساختن استراتیژی برای استخدام چنین کارمندان یک امر لازمی پنداشته می‌شد که برای اولین بار این پروسه به‌شکل شفاف و واضح ایجاد وتوسط یک دفتر جداگانه بنام واحد مدیریت قراردادی‌ها تطبیق گردید. اما با در نظر داشت مؤثریت کار و ارایه خدمات بهتر و همچنان پایداری آن ضرورت احساس میشد که روی ظرفیت های منابع بشری مامورین خدمات ملکی تمرکز بیشتر گردد. بدین منظور سیستم رتب و معاش که از طرف کمیسون خدمات ملکی پیشنهاد گردیده بود دروزارت زراعت تطبیق شد. وزارت زراعت اولین وزارتی بود که این سیستم را به‌شکل مکمل و جامع تطبیق نمود و تطبیق این پروسه هم تحت ریاست جاوید قایم صورت گرفت.

علاوه بر این در دوران ریاست جاوید احمد قایم برای اولین بار 1800 بست در مرکز و ولایات برای فارغانرشته‌های زراعت و وترنری آماده گردیده و به اعلان سپرده شد.

قابل یادآوری است که داکتر جاید قایم با افراد کارکن دیگر وزارت زراعت توانستند تا پروپوزلی را برای مدیریت تغییر برای وزارت زراعت آماده کنند که بعداً به‌شکل یک پروژه بزرگ 100 میلیون دالر امریکایی عملی شد. این پروژه سبب تغییرات بزرگ در ساختار، ظرفیت، فعالیت و کارآیی وزارت زراعت گردید.

آقای قایم، هنگامی که در سال 2012 وقتی ریاست پروژه آماده سازی عوامل تولید را به‌عهده داشت، توانست با زحمات زیاد یک پروژه را برای تقویتعوامل تولید زراعتی افغانستان به قیمت 74.5 میلیون دالر امریکای از بانک جهانی برای وزارت زراعت بدست بیاورد. همچنان جاوید احمد قایم توانست پروسه پلانگذاری و پروژه سازی را در وزارت زراعت ساده و موثر بسازد. افزون بر آن پالیسی‌ها و قوانین متعددی (پالیسی مرغداری، قانون آفت کش ها، قانون قرنطین) در این مدت ساخته و نهایی شدند. در نهایت نقشه سطح زمین های افغانستان ( Land Cover Map) در دوران ریاست پالیسی جاوید قایم نهایی و توضیح گردید.