قرار دادهای اعطاء شده

 

 

تاریخ تکمیلی قرار داد

تاریخ شروع قرار داد

شرکت قرار دادی

قیمت قرار داد

شماره قرار دادها

توضیحات قرار دادها

 1397/07/22

1396/07/22

 

 شرکت ساختمانی شیوه عثمانی

 11,439,896.31

 MCN/W04/NCB/1396

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پروان

 1397/06/30

 1396/07/01

 شرکت ساختمانی آرش سویدا

13,577,766.42

 

MCN/W03/NCB/1396

 

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت غزنی

 1397/06/30

 1396/07/01

 شرکت ساختمانی مدنی

 13,937,087.43

 MCN/W02/NCB/1396

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت خوست

1397/07/25

 

 1396/07/25

 شرکت ساختمانی  سرکسازی ودان عمران

 11,700,000

MCN/W05/NCB/1396

 

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت سمنگان

1397/07/21 1396/07/22 شرکت ساختمانی سرکسازی میرویس جمال 13,266,080.63 MCN/W11/NCB/1396 اعمار تعمیر شلتر برای معتادین بی سرپناه ولایت دایکندی
هشت ماه کاری 26/01/1396 شرکت ساختمانی سرکسازی  میرویس جمال 4,532,685.02 MCN/W10/NCB/1396 اعمار 10 باب سبزخانه در ولسوالی شهرک ومرکز فیروز کوه ولایت غور
14/06/1397 15/03/1396 شرکت ساختمانی  کامران حلاند 3,507,200 MCN/W14/NCB/1396 اعمار 8 باب سبزخانه ولسوالی پل حصار ولایت بغلان
30/10/1396 01/05/1396 شرکت ساختمانی  اسکان امید 1,078,046.70 MCN/W18/NCB/1396 اعمار دورشته کانال وسربند در قریجات بوکه وخواجه مراد ولسوالی کجران ولایت دایکندی
02/02/1397 20/02/1396 شرکت ساختمانی وانجنیری  حلیم حمید 3,130,259 MCN/W20/NCB/1396 اعمار کانال آبیاری قریه راموزا در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ
مدت9  ماه کاری 03/04/1396 شرکت ساختمانی وحید عبدالل