برنده شده

 1. اعلان برنده گی تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت فاریاب
 2. اعلان برندگی فلم 30 دقیقه ای
 3. اعلان برنده گی تعمیراداری در مرکز وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
 4. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان
 5. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا
 6. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بغلان
 7. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان
 8. اعلان برندگی 900 دقیقه تلویزیونی و 1080 دقیقه رادیویی
 9. 11 قلم مواد چاپی 
 10. 18 عراده وسایط مختلف النوع
 11.  اعلان برندگی 55 تخته بلبورد
 12.  اعلان 900 دقیقه یی تلویزیونی و 800 دقیقه یی رادیویی
 13.  اعلان قرارداد  تهیه و تدارک 291 قلم پرزه و ترمیم وسایط 
 14.  اعلان برندگی قرارداد تهیه دو نوع تیل
 15.  اعلان برندگی 4 قلم مواد چاپی
 16.  اعلان برنده گی 17 قلم اجناس آی تی  و 11 قلم اجناس ایرکندیشن
 17.  اعلان برنده گی 5 پایه کانتینر کنکس 20 فوت
 18.  اعلان برنده گی پروژه تعمیراداری مبارزه علیه مواد مخدر ولایت  پنجشیر