برنده شده

 1. اعلان برنده گی پروژه دورشته کانال و سربند ولایت دایکندی
 2. اعلان برنده گی پروژه اعمار مراکز جمع آوری سبزیجات ولسوالی های علشنگ و علینگار ولایت لغمان
 3. اعلان برنده گی پروژه اعمار مراکز جمع آوری شیر مرکزمهترلام وعلشنگ ولایت لغمان
 4. اعلان برنده گی پروژه نظارت از نشراعلانات تلویزیونی ورادیویی
 5. اعلان برنده گی پروژه 12قلم موادچاپی
 6. اعلان برنده گی پروژه 30 باب سبزخانه ولایت کابل
 7. اعلان برنده گی پروژه 8باب سبزخانه ولایت بغلان
 8. اعلان برنده گی پروژه تحلیل مخاطبان
 9. اعلان برنده گی پروژه اعلانات تلویزیونی ورادیویی گروپ کمپنی کاپل
 10. اعلان برنده گی پروژه نظارت از نشراعلانات تلویزیونی ورادیویی  سال  مالی 1396 با موسسه صدا نو
 11. اعلان برندگی60   تخته بلبورد
 12. اعلان بررندگی کانال راموزا در ولایت بلخ
 13. اعلان برنده گی تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت فاریاب
 14. اعلان برندگی فلم 30 دقیقه ای
 15. اعلان برنده گی تعمیراداری در مرکز وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
 16. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان
 17. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا
 18. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بغلان
 19. اعلان برندگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان
 20. اعلان برندگی 900 دقیقه تلویزیونی و 1080 دقیقه رادیویی
 21. 11 قلم مواد چاپی 
 22. 18 عراده وسایط مختلف النوع
 23.  اعلان برندگی 55 تخته بلبورد
 24.  اعلان 900 دقیقه یی تلویزیونی و 800 دقیقه یی رادیویی
 25.  اعلان قرارداد  تهیه و تدارک 291 قلم پرزه و ترمیم وسایط 
 26.  اعلان برندگی قرارداد تهیه دو نوع تیل
 27.  اعلان برندگی 4 قلم مواد چاپی
 28.  اعلان برنده گی 17 قلم اجناس آی تی  و 11 قلم اجناس ایرکندیشن
 29.  اعلان برنده گی 5 پایه کانتینر کنکس 20 فوت
 30.  اعلان برنده گی پروژه تعمیراداری مبارزه علیه مواد مخدر ولایت  پنجشیر