داوطلبی

 1. تحلیل مخاطبان مورد هدف
 2. اعلان دعوت به داوطلبی فلترباب
 3. اعلان دعوت به داوطلبی کارتریج
 4. اعلان دعوت به داوطلبی ذخیره آب وزارت
 5. اعلان دعوت به داوطلبی پرزه جات
 6. اعلان دعوت به داوطلبی قرطاسیه باب
 7. اعلان داوطلبی اعمار ساختمان ادیتوریم پوهنتون ولایت هلمند
 8. داوطلبی پروژه14 قلم فلترباب و روغنیات وسایط مورد ظرورت سال مالی 1397
 9. اعلان داوطلبی پروژه دو نوع تیل سال مالی 1397 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
 10. اعلان پروژه کار باقی مانده اعمار مکتب 30 صنفی ولایت جوزجان
 11. اعلان داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت
 12. اعلان داوطلبی  پروژه ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری
 13. پاعلان داوطلبی مجدد پروژه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت لوگر
 14. داوطلبی پروژه ترویج زعفران  ولایت هرات
 15. داوطلبی پروژه ایجاد (80 ) فارم کوچک مرغداری  ولایت پروان
 16. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر شلتر برای معتادین بی سر پناه در مرکز ولایت دایکندی
 17. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پروان
 18. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر شلتر برای معتادین بی سر پناه در مرکز ولایت جوزجان
 19. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت سمنگان
 20. داوطلبی پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولسوالی شولگره ولایت ولایت بلخ
 21. اعلان داوطلبی پروژه ترویج زعفران ولایت دایکندی