داوطلبی

 1. داوطلبی پروژه14 قلم فلترباب و روغنیات وسایط مورد ظرورت سال مالی 1397
 2. اعلان داوطلبی پروژه دو نوع تیل سال مالی 1397 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
 3. اعلان پروژه کار باقی مانده اعمار مکتب 30 صنفی ولایت جوزجان
 4. اعلان داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت
 5. اعلان داوطلبی  پروژه ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری
 6. پاعلان داوطلبی مجدد پروژه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت لوگر
 7. داوطلبی پروژه ترویج زعفران  ولایت هرات
 8. داوطلبی پروژه ایجاد (80 ) فارم کوچک مرغداری  ولایت پروان
 9. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر شلتر برای معتادین بی سر پناه در مرکز ولایت دایکندی
 10. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پروان
 11. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر شلتر برای معتادین بی سر پناه در مرکز ولایت جوزجان
 12. داوطلبی پروژه اعمارتعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت سمنگان
 13. داوطلبی پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولسوالی شولگره ولایت ولایت بلخ
 14. اعلان داوطلبی پروژه ترویج زعفران ولایت دایکندی