داوطلبی

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان  داوطلبی

تاریخ نشر

ضرب الاجل تسلیمی آفر ها

دانلود اعلان

تعدیل

ایجاد 400 فارم کوچک مرغداری برای زنان در ولایت کندز، پروان، کاپیسا و جوزجان. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G08/NCB/1397

7میزان 1397

25میزان1397

ساعت 10:00 قبل از ظهر

 

اعلان دعوت به داوطلبی-مرغداری

 

پروژه اعمار  و احیأ پارک تفریحی در ولایت زابل. شماره دعوتنامه داوطلبی: 72-1/NCB-Rebid 9میزان1397

22میزان1397

ساعت 9:00 قبل از ظهر


اعلان داوطلبی زابل

 
پروژه اعمار  یک باب مکتب 8 صنفی در سرخ پارسا ولایت پروان. شماره دعوتنامه داطلبی: 22-1/NCB-Rebid 9میزان1397

23میزان1397

ساعت 9:00 قبل از ظهر

اعلان داوطلبی پروان

 
پروژه اعمار  سربند کانال قریه تاجکلتان ولسوالی شولگره ولایت بلخ. شماره دعوتنامه داطلبی: MCN/339-2/NCB-Rebid 9میزان1397

24میزان1397

ساعت 9:00 قبل از ظهر

اعلان داوطلبی بلخ

 

تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G03/NCB/1397

28سنبله 1397

 18 میزان 1397

ساعت 10:00 قبل از ظهر  

اعلان دعوت به داوطلبی قرطاسیه باب

 

پروژه اعمار یکباب کتابخانه عامه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/W03/NCB/1397

24سنبله 1397


18میزان1397

ساعت 10:00 قبل از ظهر

 

   داوطلبی پروژه اعمار یکباب کتابخانه

 

اعلان مجدد دعوت به درخواست ابراز علاقمندی تحلیل مخاطبان مورد هدف در ۲۲ ولایت. شماره دعوتنامه داوطلبی:MCN/S01/QCBS/1397

6اسد 1397

20اسد 1397 ساعت 00 : 03 بعد از ظهر

 اعلان مجدد  ابراز علاقه مندی تحلیل مخاطبان

 

تهیه و تدارک لین (20 kv) برق دوامدار (24) ساعته  وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G06/NCB/1397

3 اسد 1397

27اسد 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه برق

 

اعلان دعوت به درخواست ابراز علاقمندی تحلیل مخاطبان مورد هدف در ۲۲ ولایت. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/S01/QCBS/1397

10سرطان 1397

24سرطان  ساعت 00: 04 بعد از ظهر

 اعلان دعوت به داوطلبی تحلیل مخاطبان مورد هدف

 

تهیه و تدارک ۱۳ قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.  شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G04/NCB/1397

  3 سرطان 1397

25 سرطان1397 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی فلترباب و روغنیات

  تعدیل 

قیرریزی سرکها و پارکینگ داخل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/W02/NCB/1397 15 اسد 1397

  6سنبله 1397

ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی قیرریزی سرک داخل وزارت

 
  تهیه و تدارک کارتریج(رنگ پرنتر و ماشین کاپی) ریاست های مرکزی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G05/NCB/1397 23جوزا 1397 16سرطان1397 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر اعلان دعوت به داوطلبی کارتریج  
اعمار ذخیره آب به ظرفیت (30000) لیتر در مرکز وزارت مبارزه علیه مخدر. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/W11/NCB/1397 23جوزا 1397 13سرطان1397 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر اعلان دعوت به داوطلبی ذخیره آب وزارت  
تهیه و تدارک 337 قلم پرزه جات مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داو طلبی: MCN/G02/NCB/1397 25ثور 1397 15 جوزا 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر اعلان دعوت به داوطلبی پرزه جات  

تهیه و تدارک (90) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داو طلبی: MCN/G03/NCB/1397

25ثور 1397 15 جوزا 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی قرطاسیه باب

 
اعمار تعمیر ادیتوریم پوهنتون ولایت هلمند. شماره دعوتنامه داو طلبی: MCN/W014/NCB/1397 25ثور 1397 15 جوزا 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر اعلان داوطلبی اعمار ساختمان ادیتوریم پوهنتون ولایت هلمند