پروسیجر‌ کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

الف) وظایف عمده و پروسیجر کاری:

ب) پروسه کاری کمیته‌ی دسترسی به اطلاعات: