پروسیجر کاری ریاست تهیه و دارکات

ریاست تدارکات

ریاست تهیه وتدارکات، مسئولیت انسجام بهتر امور تهیه و تدارکات فعالیت‌ها و اقدامات وزارت مبارزه با مواد مخدر را در راستای مبارزه با مواد مخدر، به عهده دارد. پروسس تمامی مراحل تدارکاتی پروژه‌های منظور شده، تحت اقدامات ریاست‌های مربوطه‌ی این وزارت انجام می‌پذیرد. ریاست تهیه و تدارکات، مشتری/مراجعین محور بوده و با اکثر شرکت‌های ساختمانی، تجاری و خدماتی در تماس مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. این ریاست، همانند سایر ریاست‌ها، از تمامی کارکردهایش به عنون یک دفتر اداری و خدماتی، مستقیماً به مقام محترم وزارت گزارش می‌دهد.  

پروسه کاری ریاست تهیه وتدارکات قرار ذیل است: