پروسیجر کاری ریاست منابع بشری

پروسه‌‌های مهم کاری ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و پالیسی‌های مرتبط به کارکنان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را بر عهده دارد که پروسه‌های مهم کاری آن در ذیل تشریح گردیده است:

الف) پروسه‌ی استخدام