پروسیجر کاری ریاست تنفیذ قانون

چگونگی طی مراحل اسناد تقنینی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

اسناد تقنینی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از طریق آمریت طرح و تسوید اسناد تقنینی ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون به شکل آتی  طرح و طی مراحل می‌گردد:

  1. تهیه مسوده‌ی ابتدایی اسناد تقنینی(قوانین، مقرره‌ها، اسناسنامه‌ها، لوایح و طرزالعمل‌ها با رعایت احکام فصل سوم «قانون طرز طیِ مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی؛
  2. شریک‌سازی مسوده‌ی ابتدایی نهایی شده با یک قطعه یادداشت توضیحی جهت تدقیق با وزارت عدلیه؛
  3. ارسال مسوده‌ی ابتدایی و گزارش آن پس از تدقیق - برای ارزیابی - از سوی انستیتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی به اداره‌ی امور و از آن طریق به کمیته‌ی قوانین؛
  4. ارسال از کمیته‌ی قوانین به شورای وزیران جهت تأیید (در صورتی که سند تقنینی پیشنهادی، مسوده قانون باشد)/ جهت تصویب (در صوتی که سایر اسناد تقنینی، مقرره یا اساسنامه باشد)؛
  5. تصویب/نهایی شدن توسط شورای وزیران و منظوری رئیس جمهور؛
  6. تهیه طرح نهایی شده به دو زبان (دی و پشتو) توسط وزارت عدلیه و ارسال آن از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به شورای ملی؛
  7. شورای ملی مکلف است مصوبه‌ی قانون را بعد از تأیید کابینه به دو زبان دری و پشتو تنظیم نموده و از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی غرض توشیح به رئیس جمهور ارسال می‌گردد؛
  8. اداره‌ی امور مکلف است اسناد تقنینی را حسب احوال بعد از توشیح رئیس جمهور یا بعد از تصویب کابینه در خلال دو روز کاری غرض نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه ارسال نماید؛ و
  9. اسناد تقنینی پس از نشر در جریده رسمی نافذ می‌گردد؛ مگر اینکه در متن آنها طور دیگری تصریح شده باشد.