لري لید

دافغانستان اسلامي جمهوري دولت لید لوری د نشه یي توکو پروړاندې د مبارزې په برخه کې. ترڅوپه راتلوونکې کې دغیرې قانونی کښت، تولید، قاچاق اود نشه توکو کارونکو څخه پاک افغانستان ولرو.