پوهاوي

ښکلا، خوښې او د ژوند خوند په روغتیا کې ولټوﺉ نه په مخدره توکو کې