ورکړل شوي قراردادونه

 

 

تاریخ تکمیلی قرار داد

تاریخ شروع قرار داد

شرکت قرار دادی

قیمت قرار داد

شماره قرار دادها

توضیحات قرار دادها

 1397/07/22

 

1396/07/22

 

 شرکت ساختمانی شیوه عثمانی

 

 11,439,896.31

 

 MCN/W04/NCB/1396

 

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پروان

 

 1397/06/30

 

 1396/07/01

 

 شرکت ساختمانی آرش سویدا

 

13,577,766.42

 

MCN/W03/NCB/1396

 

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت غزنی

 1397/06/30

 

 1396/07/01

 

 شرکت ساختمانی مدنی

 

 13,937,087.43

 

 MCN/W02/NCB/1396

 

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت خوست

1397/07/25

 

 1396/07/25

 

 شرکت ساختمانی  سرکسازی ودان عمران

 

 11,700,000

 

MCN/W05/NCB/1396

 

اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت سمنگان

 

1397/07/21 1396/07/22 شرکت ساختمانی سرکسازی میرویس جمال 13,266,080.63 MCN/W11/NCB/1396 اعمار تعمیر شلتر برای معتادین بی سرپناه ولایت دایکندی
هشت ماه کاری 26/01/1396 شرکت ساختمانی سرکسازی  میرویس جمال 4,532,685.02 MCN/W10/NCB/1396 اعمار 10 باب سبزخانه در ولسوالی شهرک ومرکز فیروز کوه ولایت غور
14/06/1397 15/03/1396 شرکت ساختمانی  کامران حلاند 3,507,200 MCN/W14/NCB/1396 اعمار 8 باب سبزخانه ولسوالی پل حصار ولایت بغلان
30/10/1396 01/05/1396 شرکت ساختمانی  اسکان امید 1,078,046.70 MCN/W18/NCB/1396 اعمار دورشته کانال وسربند در قریجات بوکه وخواجه مراد ولسوالی کجران ولایت دایکندی
02/02/1397 20/02/1396 شرکت ساختمانی وانجنیری  حلیم حمید 3,130,259 MCN/W20/NCB/1396 اعمار کانال آبیاری قریه راموزا در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ
مدت9  ماه کاری 03/04/1396 شرکت ساختمانی وحید عبدالل 3,162,160 MCN/W15/NCB/1396 اعمار مراکز جمع آوری سبزیجات در ولسوالی های علیشنگ و علینگار ولایت لغمان
1397/02/02 03/04/1396 شرکت ساختمانی  وانجنیری حلیم حمید 2,742,120 MCN/W17/NCB/1396 اعمار  دوباب مراکز جمع آوری شیر در مرکز مهترلام وعلیشنگ ولایت لغمان
14/06/1397 15/03/1396 شرکت ساختمانی  فیصل ادریس 12,078,930 MCN/W16/NCB/1396 اعمار 30 باب سبزخانه در ولسوالی سروبی ولایت کابل
1397/08/08   08/08/1396 شرکت ساختمانی  اعتماد ولیزاده 13,114,743.90 MCN/W13/NCB/1396 اعمار تعمیر شلتر برای معتادین بی سرپناه ولایت نیمروز
30/06/1397 1396/07/01 شرکت ساختمانی  ترک انشات 6,999,999 MCN/W08/NCB/1396 اعمار صالون کنفرانس ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب
1397/08/15 1396/08/15 شرکت ساختمانی سرکسازی ودان عمران 11,700,000 MCN/W01/NCB/1396 اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت لوگر
1396/09/30 1396/07/25 شرکت ساختمانی اسکان امید 1469335.8 MCN/W10/NCB/1396 حفظ و مراقبت رنگمالی ساختمان وزارت
1396/10/09 1396/06/01 شرکت ساختمانی سرکسازی ابربنا 656,592.96 MCN/W23/NCB/1396 اعمار یک باب برج پهره داری و پارتیشن تشناب وزارت
1397/06/09 1396/03/10 شرکت ساختمانی حیات هلمند وال 35,812,928.44 MCN/W06 /1396/NCB اعمار میدان ورزشی کرکت ولایت هلمند
1397/06/19 1396/03/20 شرکت ساختمانی حیات هلمند وال 34,198,157.36 MCN/W07 /NCB/1396 اعمار میدان ورزشی کرکت ولایت زابل
1397/05/15 1396/08/15 شرکت ساختمانی چون غر 5,457,003 MCN/W20/NCB/1396 اعمار کانال آبیاری و دیوار استنادی ولایت سرپل
1397/04/24 24/08/1396 شرکت ساختمانی آسیا کینگ 3,961,600 MCN/W19/NCB/1396 اعمار سربند  آبگردان ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار
1397/09/20 1396/09/20 شرکت ساختمانی آرش سویدا 9,700,000 MCN/W21/NCB/1396 اعمار جمنازیوم ورزشی ولسوالی شولگره ولایت بلخ
1397/05/25 1396/09/26 موسسه انکشافی فردا بهتر 3,608,970 MCN/W24/NCB/1396 اعمار فاربم مرغداری ولسوالی رويی دوآب ولایت سمنگان
ده ماه کاری 1395/04/12 شرکت ساختمانی گودویست 9,909,898.40 MCN/W04/1395/NCB اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان
260  روز کاری 1395/08/25 شرکت ساختمانی الماس 13,480,506 MCN/W07/1395/NCB اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت فاریاب
ده ماه کاری 1395/04/12 شرکت ساختمانی گولد ویست 9,759,898.40 MCN/W03/1395/NCB اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بغلان
ده ماه کاری 1395/06/10 شرکت ساختمانی مالک هژد 11,261,451 MCN/W05/1395/NCB اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا
ده ماه کاری 1395/05/11 شرکت ساختمانی  سامان سازان 11,743,873.68 MCN/W02/1395/NCB اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان
ده ماه کاری جوزا 1395 شرکت ساختمانی یوسف عبدالهادی لیمتد 10,824,249.60 MCN/W01/1395/NCB اعمار تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر
220 روز کاری 1395/06/27 شرکت ساختمانی جرآت رفاه 25,788,103.13 MCN/W06/1395/NCB اعمار تعمیر اداری مرکز وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
30 روز 25/07/1395 شرکت ساختمانی خورشید جلال 2918910 MCN/W08/1395/SSS پروژه تحکیمات امنیتی اطراف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
1398/03/01 1397/03/01 شرکت ساختمانی سباوون روشن 11,091,479.74 MCN/W12/1396/NCB اعمار شلتر برای معتادین بی سرپناه ولایت جوزجان
01/09/1398 01/07/1397 شرکت ساختمانی حیات هلمند وال 24,198,944.25 MCN/W014/NCB/1397 اعمار تعمیر ادیتوریم پوهنتون ولایت هلمند
04/01/1398 04/07/1397 شرکت ساختمانی گرین هاریزون 1,017,903 MCN/W11/NCB/1397 اعمار ذخیره آب به ظرفیت (30000) لیتر در مرکز وزارت مبارزه علیه مواد مخدر